c# ile resim boyutlandırma ve isimlendirme

Resim boyutlandırma ve resimleri yeniden isimlendirmek içn aşağıdaki windows form uyguması kodunu kullanabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading.Tasks;

namespace resimboyutlandır
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog())
      {
        folderBrowserDialog.Description = "Lütfen kaynak klasörleri seçin.";
        folderBrowserDialog.ShowNewFolderButton = false;
        folderBrowserDialog.SelectedPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyComputer);
        folderBrowserDialog.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop;
        folderBrowserDialog.SelectedPath = @"C:\";

        if (folderBrowserDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          double yukseklikcm = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
          double genislikcm = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
          double dpi = Convert.ToDouble(textBox3.Text);

          double genislikpixel = CmToPixel(genislikcm, dpi);
          double yukseklikpixel = CmToPixel(yukseklikcm, dpi);

          // Hedef klasörü seç
          using (FolderBrowserDialog hedefFolderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog())
          {
            hedefFolderBrowserDialog.Description = "Lütfen hedef klasörü seçin.";
            hedefFolderBrowserDialog.ShowNewFolderButton = true;
            hedefFolderBrowserDialog.SelectedPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyComputer);
            hedefFolderBrowserDialog.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop;

            if (hedefFolderBrowserDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
              string hedefKlasor = hedefFolderBrowserDialog.SelectedPath;

             

              // Her bir klasördeki resim dosyalarını al ve işle
              await Task.Run(() => BoyutlandirVeKaydetTumResimler(folderBrowserDialog.SelectedPath, genislikpixel, yukseklikpixel, hedefKlasor));

              MessageBox.Show("Toplu boyutlandırma işlemi tamamlandı.");
            }
          }
        }
      }
    }

    void BoyutlandirVeKaydetTumResimler(string kaynakKlasor, double genislikCm, double yukseklikCm, string hedefKlasor)
    {
      string[] resimDosyalari = Directory.GetFiles(kaynakKlasor, "*.jpg", SearchOption.AllDirectories)
        .Concat(Directory.GetFiles(kaynakKlasor, "*.jpeg", SearchOption.AllDirectories))
        .Concat(Directory.GetFiles(kaynakKlasor, "*.png", SearchOption.AllDirectories))
        .Concat(Directory.GetFiles(kaynakKlasor, "*.gif", SearchOption.AllDirectories))
        .Concat(Directory.GetFiles(kaynakKlasor, "*.bmp", SearchOption.AllDirectories))
        .ToArray();

  

      int dosyaSayac = 1;

      foreach (string dosyaYolu in resimDosyalari)
      {
        BoyutlandirVeKaydet(dosyaYolu, genislikCm, yukseklikCm, hedefKlasor, ref dosyaSayac);
        // ProgressBar'ı güncelle
        Invoke(new Action(() => label4.Text = "Donustürülen Resim: " + dosyaSayac.ToString()));
       
        dosyaSayac++;
      }
    }

    void BoyutlandirVeKaydet(string dosyaYolu, double genislikCm, double yukseklikCm, string hedefKlasor, ref int dosyaSayac)
    {
      // Resmi yükle
      Image resim = Image.FromFile(dosyaYolu);

      // Oranları hesapla
      double oranGenislik = genislikCm / resim.Width;
      double oranYukseklik = yukseklikCm / resim.Height;

      // Oranları kullanarak yeni boyutları hesapla
      int yeniGenislik = (int)(resim.Width * oranGenislik);
      int yeniYukseklik = (int)(resim.Height * oranYukseklik);

      // Yeni boyutlu resmi oluştur
      Image yeniResim = new Bitmap(resim, yeniGenislik, yeniYukseklik);

      // Orijinal resmi serbest bırak
      resim.Dispose();

      // Yeni dosya adını oluştur
      string yeniDosyaAdi = textBox4.Text+ $"{dosyaSayac:D4}";

      // Yeni resmi hedef klasöre ve yeni dosya adıyla kaydet
      string hedefDosyaYolu = Path.Combine(hedefKlasor, $"{yeniDosyaAdi}.jpg");
      yeniResim.Save(hedefDosyaYolu, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    }

    static double PixelToCm(double pixel, double dpi)
    {
      return pixel / dpi * 2.54;
    }

    static double CmToPixel(double cm, double dpi)
    {
      return cm * dpi / 2.54;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = "Yükseklik cm";
      label2.Text = "Genişlik cm";
      label3.Text = "DPİ";
      label4.Text = "...";
      label5.Text = "Resim İsmi:";

      textBox1.Text = "23,5";
      textBox2.Text = "16";
      textBox3.Text = "300";
      textBox4.Text = "samsun-";
    }
  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir