Ngnix farklı domainler ve websocket ayarları

server {
    server_name www.domain.com;
	root /var/www/domain.com/www;
	index index.html;
	listen 80;
	listen [::]:80;   
    location / {   
			try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
}

server {
    server_name yonetim.domain.com;
	listen 80;
    location / {   
			proxy_pass     http://localhost:1452;
    		proxy_http_version 1.1;
    		proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
    			proxy_set_header  Connection keep-alive;
    		proxy_set_header  Host $host;
    		proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    		proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    		proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
} 

server {
    server_name api.domain.com;
    location / {   
			proxy_pass http://localhost:1453;
  }
} 

server {
    server_name socket.domain.com;
    location / {
  
    access_log off;

    # HTTP trafiği açto localhost:1454
    proxy_pass http://localhost:1454;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    # WebSocket trafiğini ac(nginx 1.4)
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_read_timeout 86400;
	}
} 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir